جستجو

تبلیغاتآشنایی با اداره تسهیلات فرودگاهها:

  آشنایی با اداره تسهیلات فرودگاهها:

  تهیه و تنظیم  :لطیف جمشیدزاده از فرودگاه اردبیل

  اداره تسهیلات فرودگاهی از نظر سازمانی زیر نظر معاونت تسهیلات اداره كل تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی کشور انجام وظیفه می نماید. با توجه به گسترش روزافزون فن آوری و لزوم حركت و ارتقاء سیستمهای موجود خدمات رسانی در فرودگاه ها در راستای دستیابی به اهداف چشم اندازشرکت، از خدمات مشاور در امور خدمات سیستمهای نوین پردازش بار و مسافر در ترمینال فرودگاه ها بهره می برد.

  شرح وظایف و ماموریتها:

  درساختارسازمانی سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری، تسهیلات فرودگاهی به عنوان یكی از بخشیهای اصلی صنعت ایفای نقش می نماید. در این راستا ضمیمه 9 كنوانسیون شیكاگو تحت عنوان تسهیلات به عنوان یكی از ضمائم هیجده گانه آن سازمان معرفی گردیده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع تسهیلات، و با هدف ارتقاءکارایی و افزایش سرعت پردازش مسافر ، بار و هواپیما و نیز كاهش ایستایی در فرودگاه ها، ساختار و وظایف اداره تسهیلات فرودگاهی شكل گرفته است.که شرح وظایف آن به شرح زیر میباشد:

  • نظارت وارزیابی عملکرد فرودگاهها در ارتباط با ارائه خدمات و تسهیلات فرودگاهی
  • ارزیابی تسهیلات فرودگاهی فرودگاههای کشور و تعییین سطح سرویس هریك از فرودگاههای كشور
  • تهیه ، تدوین و نظارت بر دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی مرتبط با بخش تسهیلات و خدمات فرودگاهی
  • تطبیق فرآیندهای ارائه خدمات فرودگاهی با استانداردهای داخلی و بین المللی
  • مطالعه وبررسی استانداردهای بین المللی ICAO , IATA , ACI  ودیگر استانداردهای بین المللی
  • برنامه ریزی، همكاری، هماهنگی و نظارت بر طرف های ذینفع در فعالیت های تسهیلاتی فرودگاهها
  • حفظ سلامت و بهداشت محیط در  فرودگاهها
  • بررسی وبرنامه ریزی به منظور استقرار فن آوریهای نوین ترمینالی
  • پیگیری و پیاده سازی زیرساخت های اتوماسیون خدمات مسافرین از قبیل كیوسكهای سلف سرویس، پذبرش مسافرین از طریق اینترنت و تلفن همراه و نیز , CUTE و نیز خدمات بار BHS,BRS, e-freight و با همكاری شركت های هواپیمایی
  • پیگیری بكارگیری بیومتریك برای كنترل مرزها و فرآیندهای عملیاتی بازرسی با همكاری گذرنامه در فرودگاههای كشور
  • مكانیزاسیون و یکپارچه سازی و امنیت اسناد مسافرتی(پاسپورت و ویزای الكترونیكی) با همكاری گذرنامه
  • پیگیری جهت تامین، توسعه و تجهیز فرودگاههای كشور به تجهیزات  نوین سیستمهای خدمات جامه دان، پلهای تلسكوپی و....
  • فراهم نمودن امكاناتی از قبیل پذیرش مسافر با استفاده از كیوسكهای سلف سرویس و Web در فرودگاههای كشور
  • فراهم نمودن امكانات پذیرش مكانیزه جامه دان همراه مسافر Baggage Drop Point با همكاری شركت های هواپیمایی

  عملكرد و برنامه های اداره تسهیلات فرودگاههای کشور :

  • راه اندازی كمیته راهبردی تسهیلات فرودگاهی در شركت
  • ساماندهی عملیات هندلینگ در فرودگاه های كشور
  • ساماندهی و تعیین شرایط واگذاری و یكپارچه سازی فعالیتهای  هندلینگ در فرودگاههای بین المللی كشور
  • تجهیزات پذیرش مسافر خروجی فرودگاه
  • پیگیری و اجرای صدور كارتهای پروازی باركد دار دوبعدی (BCBP) در فرودگاه امام (ره) با توجه به الزام یاتا
  • عضویت در برنامه Match maker یاتا جهت پیاده سازی BCBP در فرودگاههای كشور
  • بررسی های كارشناسی و اجرایی نمودن سیستم بار الكترونیكی ( e-Freight ) در هماهنگی با گمرك و سایر مبادی ذیربط
  • بررسی راه اندازی سیستم های گذرنامه الكترونیكی در فرودگاههای بین المللی ومرزهوایی با توجه به الزام نصب این سیستم تا پایان سال 2010 در فرودگاههای بین المللی
  • پیگیری ارائه تسهیلات فرودگاهی منطبق با استانداردهای بین المللی
  • مطالعه و بررسی نحوه ایجاد سیستم APIS و API  در فرودگاههای كشور
  • تحقیق وبررسی درخصوص SDCS سیتا و بررسی جهت پیاده سازی خدمات متنوع مسافر، بارو جامه دان سیتا جهت پیاده سازی در فرودگاههای بین المللی كشور
  • طرح ترمینال شهری در فرودگاه
  • قرنطینه وطرح جلوگیری ازشیوع بیماریهای واگیرداردر فرودگاه
  • طرح طبقه بندی فرودگاهها از دیدگاه تسهیلاتی
  • استخراج معیارهای ارزیابی در مورد طبقه بندی فرودگاهها از منابع معتبر و تهیه چك لیست های مربوطه
  • جمع آوری اطلاعات و ازریابی فرودگاههای كشور از دیدگاه ارائه تسهیلات
  • تهیه و ارایه پیش نویس "دستورالعمل اجرایی برای آیین نامه تعیین مرزهوایی مصوب هیئت وزیران" در كمیته تسهیلات وتأیید وابلاغ آن به فرودگاههای كشور با توجه به انكس 9 و سایرمقررات مربوطه ایكائو ومقررات هواپیمایی كشوری.
  • تكمیل و ارسال طرح مطالعاتی پیشنهادی ساماندهی مشاغل حوزه اداره اماكن و ترمینال ها و برنامه ریزی آموزشی برای شاغلین این حوزه در فرودگاه های كشور
  • پیگیری و انجام مطالعات تهیه وتنظیم طرح حقوق مسافر هوایی (Air Passenger  Rights )
  • پیگیری و انجام مطالعات تهیه وتنظیم طرح نحوه و مكانیزم ارایه خدمات فرودگاهی به مسافرین معلول و توانخواه (with Disabilities passenger  )
  • پیگیری و انجام مطالعات تهیه و تنظیم طرح نصب تابلوها وعلائم راهنمایی مسافر و نمایشگرها ی اطلاعات پرواز وجامه دان وباردرترمینال فرودگاه
  • طراحی، امكان سنجی و  برنامه ریزی جهت ارتقاء دانش مدیران ترمینالهای فرودگاهی بر اساس سیلابس های تعیین شده برای اولین بار در كشور و پیاده سازی آن در سه دوره فرودگاه شهركرد، مهرآباد و بوشهر برای كلیه فرودگاه های كشور 
  • پیگیری طرح پیشنهادی استفاده از سیستمهای نوین   Check-in پذیرش مسافر و سوار كردن مسافر Boarding و پذیرش و پردازش جامه دان همراه، و ساماندهی به وضعیت این سیستمها در فرودگاه های كشور و نیز پیاده سازی سیستم های CUTE ، DCS ، كیوسك های پذیرش مسافر، باراندازهای اتوماتیك پذیرش جامه دان (Baggage Drop)  BHS,و BRS در 8 فرودگاه بین المللی كشور در گام اول و كسب درآمد برای شركت در ارایه خدمات وابسته
  • تكمیل طرح پیشنهادی و پیاده سازی شده تعیین سطح سرویس در فرودگاه های بین المللی كشور و پیاده سازی آن برای 6 فرودگاه بین المللی
  • پیگیری اطلاع رسانی و نصب تابلوها و علائم در مورد اشیاء ممنوعه در فرودگاه های كشور
  • پیگیری جهت اجرایی شدن طرح پیاده سازی BCBP فرودگاه امام خمینی(ره)
  • یگیری مكاتبات مربوط به پیاده سازی MRTD در فرودگاه های كشور و هماهنگی فرودگاه ها در اجرایی شدن و پیاده سازی سیستم های مورد نیاز كنترل های مرزی و گذرنامه های بیومتریك
  • پیگیری مكاتبات مربوط به كنترل های مرزی گمرك و قرنطینه در فرودگاه های كشور
  • پیگیری پیشنهاد ارتقاء سیستمهای پذیرش و سوار كردن مسافر هوایی و پیاده سازی سیستمهای نوین مربوطه
  • پیگیری در خصوص تهیه زیرساخت های قانونی پیاده سازی e-Freight در كشور
  • تلاش در پیاده سازی API پس از طی فرآیندهای قانونی
  • مفاهیم  آلودگی صوتی در فرودگاه و بررسی مقررات و استانداردهای سازمان های بین المللی و داخلی در این خصوص به منظور جلوگیری از آلودگی های صوتی ناشی از عملیات هواپیماهای پر سرو صدا در فرودگاه های كشور
  • گازهای آلاینده در فرودگاه و بررسی مقررات و استانداردهای بین المللی و داخلی در این خصوص به منظور كنترل آلایندگی و گازهای گلخانه ای در فرودگاه های كشور
  • تهیه برنامه نظارت بر شركت های خدمات فرودگاهی (هندلینگ) در فرودگاه های كشور
  • تداوم و پیگیری مستمر در خصوص سازماندهی به خدمات هندلینگ در فرودگاه های كشور و سیاستهای برنامه ریزی شده در این خصوص
  • پیگیری پیاده سازی و اجرای دوره های پیش بینی شده سال جاری (دوره های مدیریت ترمینال وسایر دروس تخصصی مصوب)

   

  منبع : سایت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران


  این مطلب تا کنون 24 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 13 مرداد 1395
  منبع
  برچسب ها : فرودگاه ,سازی ,پیگیری ,تسهیلات ,پیاده ,فرودگاههای ,پیاده سازی ,فرودگاههای كشور ,تسهیلات فرودگاهی ,اداره تسهیلات ,خدمات فرودگاهی ,اداره تسهیلا ,
  آشنایی با اداره تسهیلات فرودگاهها:

تبلیغات


  تبلیغات شما در این قسمت

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز پنجشنبه 10 فروردين 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر