تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

آشنای با انكس 9 تسهیلات فرودگاهی FACILITATION :

  آشنای با انكس 9 تسهیلات فرودگاهی  FACILITATION  :

  تهیه و تنظیم   لطیف جمشیدزاده  از فرودگاه اردبیل

  مقدمه:

  انكس 9 ایكائو در مورد مقررات بین المللی دررابطه با تسهیلات فرودگاهی Facilitation و رفت و آمد مسافرین هوایی و ترخیص بار ،مقررات گمرکی و گذرنامه میباشد  که شامل 8 فصل(CHAPTER ) میباشد:

  1-      فصل اول درمورد تعاریف واژه ها و كاربردها از نظر فنی و حقوقی میباشد

  2-      فصل دوم در مورد ورود و خروج هواپیماها( Entry and departure of aircraft ) وهمچنین  توقف در یك یا دو فرودگاه بین المللی و پروازهای برنامه ای و غیر برنامه ای میباشد.

  3-      فصل سوم در رابطه با ورود وخروج مسافران و بارهای همراه(Entry and departure of persons and their baggage) و اسناد مربوط به مسافران و خدمه پروازی و حفاظت از آنها میباشد.

  4-      در رابطه با بار غیر همراه مسافران و هواپیماهای باری (cargo)   ، واردات و صادرات كالا و كانتینرها و پالت و وسایل بار و محدو.دیت ها و مسئولیت های شركتهای هواپیمایی در مورد بار غیر همراه ، حیوانت و گیاهان و اسناد و دستورالعملهای پستی صحبت میشود

  5-      عبور هواپیماها در قلمرو كشور و ترافیك انتقالی بین كشورها و فرودگاهها و مناطق آزاد بحث میكند. Inadmissible persons and deportees

  6-      كلیات تسهیلات (International airports — facilities and services for traffic )خدماتی ، بهداشت و ایمنی و پزشكی و قرنطینه در این مبحث بررسی میشود

  7-      كلیات مقررات فرود در فرودگاههای غیر از فرودگاه بین المللی (Landing elsewhere than at international airports)و توقف های كوتاه مدت بیان شده است

  8-      سایر تسهیلات مربوط به تجسس و نجات و رسیدگی به افراد سانحه دیده و در معرض خطر و آلودگی محیط زیست و دریایی و عملیات اضطراری مورد بررسی قرار میگیرد:

  بعضی از اصطلاحات و تعاریف انکس 9 :

  مجوز ورود Admission :

   مجوز داده شده به یك فرد برای ورود به یك كشور بوسیله مسئولین امور عمومی  آن كشور بر اساس قوانین ملی كشور را گویند.

  تجهیزات هواپیما Aircraft equipment :

   كالا و وسایل شامل كمكهای اولیه و تجهیزات نجات و تداركات كاركنان موجود ( بدون حمل جداگانه و ذخیره ) برای استفاده درهنگام پرواز  در هواپیما را گویند.

  شركت هواپیما یی Aircraft operator:

   فرد و سازمان یاسرمایه گذار درگیر در امور عملیات هواپیما را گویند.

   

   

  اسناد شركت هواپیمایی Aircraft operators’ documents :

  شامل : بارنامه مسافرت هوایی  waybills  و ارسال محموله ؛ بلیط مسافران و كارت پرواز boarding pass ؛ اسناد پرداخت بانكی ؛ اسناد اضافه بار حوالجات عوارض متفرقه (M.C.O.) ؛ گزارشات خسارات و صدمات غیر عادی ؛ برچسبهای چمدان و بار؛ جداول ساعات كارtimetables و اسناد وزن و بلانس هواپیما كه مورد استفاده شركت هواپیمایی قرار میگیرد.

  نماینده مسئول Authorized agent :

  فردی كه نماینده شركت هواپیمایی بوده و از طرف آن شركت مسول شده تا بر اساس بروکراسی اداری آن شركت و مجوزهای  لازم برای هواپیما ؛ مسافر ؛بار؛ محموله پستی و چمدان طبق و قوانین ملی و یا قراردادهای شخص ثالث برای حمل بار برای هواپیما فعالیت كند.

  بازرس ایمنی هوانوردی Aviation safety inspector :

   بر اساس انكس 9 ؛ بازرس ایمنی هوانوردی فرد تعیین شده بر اساس قراردادهای كشوری میباشد كه  موظف شده است جنبه های ایمنی عملیات حمل و نقل هوایی را بازرسی نماید.

  بازرس ایمنی شامل:  عملیات پرواز و سایر ایمنی های مربوط به عملیات حمل و نقل هوایی .

  بار و بنه مسافر(چمدان ) Baggage :

  دارایی فردی مسافران و گروه پروازی كه داخل هواپیما بر اساس  توافق و قرارداد توسط اپراتور و شركت هواپیمایی حمل میشود .

  حد امانتداری كالا Border integrity :

   اجرا و تضمین كشور بر اساس قوانین خود یا مقررات مربوط به حمل كالا و مسافر

  بار  Cargo :

   هر نوع دارایی غیر از محموله پستی وهمرا مسافر  كه در هواپیما حمل میشود.

  مجوز كالا Clearance of goods :

  اجرائیات و تشریفات گمركی ضروری برای اجازه به كالا جهت استفاده خانگی  برای صادرات یا قرار گیری تحت نظارت دستورالعمل گمركی دیگر را گویند.

  شروع سفر Commencement of journey :

  محلی كه یك مسافر سفرش را آغاز میكند .

  تداركات كارمندی Commissary supplies :

   اقلام قابل عرضه یا قابل استفاده چندگانه كه توسط شركت هواپیمایی در طول پرواز در رابطه با آذوقه رسانی و كترینگ( catering ) و برای آسایش و خدمات رسانی  مسافران بكار میرود.

  گروه پروازی Crew member :

   فرد تعیین شده توسط شركت هواپیمایی برای انجام وظیفه  در هواپیما در طول مدت پرواز.

  اظهار كننده Declarant :

  هر فردی كه اظهارنامه گمركی كالای بنام او است.

  دستور دیپورت و اخراج Deportation order :

  دستور كتبی صادر شده توسط  مسئولین كشوری برای مسافر در رابطه با اخراج و بازگشت و دستور برای ترك آن كشور.

  محكوم به اخراج Deportee :

  فردی كه بر اساس قانون از یك كشور اخراج و تبعید میشود و اجازه ورود به آن كشور را ندارد

  ناحیه ترانزیت آزاد Direct transit area :

  یك ناحیه ویژه ایجاد شده در فرودگاه بین المللی  مورد تایید مسئولین امور عمومی و تحت سرپرستی وكنترل آنها كه مسافران ترانزیت عبوری میتوانند بدون ورود به آن كشور در آن محل ، هنگام ترانزیت و عبور حضور داشته باشند.

  توافقات ترانزیت آزاد Direct transit arrangements :

  توافقات ویژه مورد تایید مسئولین امور عمومی كه بوسیله آن ترافیك پروازی میتواند در طول سفربراساس قراردادهای كشوری تحت كنترل ، بصورت كوتاه توقف داشته باشد.

  تخلیه بار و مسافر Disembarkation  :

   ترك یك هواپیما بعد از نشستن آن( بجز موردی كه گروه پروازی و مسافران بایستی مرحله بعدی همان سفر خود را ادامه دهند.)

  گندزدایی Disinsection :

   عملیاتی كه در آن حشرات و عوامل بیماریزا از بین می برند و یا میزان آنها در داخل هواپیما و كانتینرها ، تحت كنترل گرفته میشود.

  سوار شدن Embarkation :

   سوار شدن به هواپیما بمنظور شروع یك پرواز( بجز مسافران یا گروه پروازیی كه سوار هواپیما بعنوان مرحله بعدی پروازشان میشوند.)

  كارت الكترونیكی eMRTD  :

  كارت الكترونیكی ( پاسپورت ویزا كارت)  كه دارای یك مدار مجتمع بیواسطه میباشد و ظرفیت استفاده بعنوان كارت شناسایی  زیست محیطی biometric  نیز داراست بر اساس استانداردهای (Doc 9303 ) داكیومنت 9303 (Machine Readable Travel Documents )ساخته شده است .

  عضو گروه پروازی Flight crew member  :

   اعضای گروه پروازی گواهینامه دار که عهده دار  وظایف تخصصی ضروری برای عملیات هواپیما در طول دوره پروازی می باشند

  منطقه آزاد Free zone  :

   قسمتی مرز سرزمینی كشور كه كالا ها تحت شرایط خاصی و تا حدی از مالیات و هزینه گمركی  آن كشور آزاد میباشد.

  عملیات هوانوردی كشوریGeneral aviation operation  :

  عملیات هواپیما كه بمنظوری غیر از حمل و نقل تجاری و یا كار هوایی انجام گیرد را میگویند.

  تجهیزات زمینیGround equipment   :

   اقلام ویژه مورد نیاز در تعمیر نگهداری و خدمات یك هواپیما در روی زمین شامل تجهیزات تست و باربری و هندلینگ مسافران را گویند.

  لغتنامه عمومی ایكائوICAO Public Key Directory (ICAO PKD)  :

  اطلاعات كلی برپایه خصوصیات ضمایم ایكائو (CDS) و(MLCSCA) و(lCCSCA) ولیست  ابطال اسناد صادر شده توسط شركا همراه با سیستم های پخش و انتشار یكپارچه و ابقاء توسط ایكائو و تسهیل اعتبارسنجی اطلاعات بصورت الكترونیكی eMRTDs .

  كنترل مهاجرت Immigration control  :

  اقدامات مطابق با كنترل ورود به كشورها و ترانزیت از داخل كشورها و خروج از مرزهای هوایی و مسافرتهای هوایی افرادمیباشد.

  عوارض ورودیه و مالیاتImport duties and taxes.  :

  حقوق و عوارض گمركی و سایر حقوق مالیاتی و عوارض جمع آوری شده  در رابطه با ورود كالا را گویند.

  فرد با سند مخدوشImproperly documented person  :

   فردی كه مسافرت میكند و یا قصد انجام سفری را دارد: كه

   الف ) با اسناد مسافرتی باطل شده و یا ویزای فاقد اعتبار

   ب) بااسناد و ویزای جعلی و ساختگی

   ج)با ویزا یا اسناد فرد دیگری

   د) بدون اسناد مسافرتی یا

   ی) بدون ویزا و روادید.

  فرد غیرمجازInadmissible person  :

   فردی كه اجازه ورودش به یك كشور توسط مسئولین رد شده است.

  منطقه عفونیInfected area   :

  به منظور حفظ سلامتی انسانها، منطقه جغرافیایی معین عبور و مرور انسانها و حیوانات با علایم بیماری كه توسط مسئولین بهداشت عمومی گزارش و یا سازمان جهانی بهداشت اعلام شده اند.

  نكته : لیست منطقه عفونی بوسیله وزارت بهداشت كه بصورت گزارشات اپیدمیولوژی هفتگی سازمان بهداشت جهانی  اعلام میشود.

  فرودگاه بین المللی International airport :

   فرودگاههای معین شده توسط كشورهای متعاهد كه در قلمرو آن كشور ترافیكهای پروازی ورودی و خروجی بین المللی ؛تحت تشریفات گمركی ؛ مهاجرت ؛بهداشت عمومی ؛ قرنطینه گیاهان و حیوانات و پروسه های مشابه انجام میگیرد.

  محموله بارگیری  Lading  :

   محل بار و پست هوایی و چمدان انباری در هواپیما كه با پرواز حمل میشوند.

  محموله پستی Mail :

  مراسلات ارسالی و سایر اقلام عرضه شده برای تحویل به خدمات پستی برطبق قوانین  اتحادیه پست جهانی Universal Postal Union (UPU). را گویند

  بارو بنه جامانده Mishandled baggage  :

  باری كه بصورت غیر عمدی از مسافران وگروه پروازی جدا شده است.

  كنترل مواد مخدر Narcotics control  :

  كنترل جابجایی  نامشروع و قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان بصورت هوایی .

  تكریم مسافران Passenger amenities  :

  تسهیلات ارائه شده برای مسافران كه برای پروسه مسافرت ضروری نیست.

  افراد ناتوان Person with disabilities :

  افرادی كه  تحركشان بدلیل كاهش ظرفیتهای فیزیكی (نقص حركتی و حسی ) ونواقص ذهنی وبیماری و دلایل دیگر ناتوانی ؛ كم است و وضعیت ایشان نیاز به توجه بیشتر و وفق دادن نیازهای فرد جهت استفاده از خدمات دردسترس مسافران را میطلبد.

  سر خلبان Pilot-in-command  :

   خلبان مسئول برای عملیات و ایمنی هواپیما در طول زمان پرواز.

  مسئولین امور عمومی Public authorities :

  كارگزاران یا ادارات یك كشور متعاهد مسئول برای اجرائ قوانین و مقررات خاص كشور در هر جنبه ای ازامور استاندارد و توصییه شده.

  منابع :

  1-      Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation (Facilitation )July 2005

   


  این مطلب تا کنون 52 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 27 خرداد 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 25 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55475
 • تعداد مطالب :158202
 • بازدید امروز :105882
 • بازدید داخلی :5996
 • کاربران حاضر :136
 • رباتهای جستجوگر:354
 • همه حاضرین :490