جستجو

تبلیغاتآشنای با انكس 9 تسهیلات فرودگاهی FACILITATION :

  آشنای با انكس 9 تسهیلات فرودگاهی  FACILITATION  :

  تهیه و تنظیم   لطیف جمشیدزاده  از فرودگاه اردبیل

  مقدمه:

  انكس 9 ایكائو در مورد مقررات بین المللی دررابطه با تسهیلات فرودگاهی Facilitation و رفت و آمد مسافرین هوایی و ترخیص بار ،مقررات گمرکی و گذرنامه میباشد  که شامل 8 فصل(CHAPTER ) میباشد:

  1-      فصل اول درمورد تعاریف واژه ها و كاربردها از نظر فنی و حقوقی میباشد

  2-      فصل دوم در مورد ورود و خروج هواپیماها( Entry and departure of aircraft ) وهمچنین  توقف در یك یا دو فرودگاه بین المللی و پروازهای برنامه ای و غیر برنامه ای میباشد.

  3-      فصل سوم در رابطه با ورود وخروج مسافران و بارهای همراه(Entry and departure of persons and their baggage) و اسناد مربوط به مسافران و خدمه پروازی و حفاظت از آنها میباشد.

  4-      در رابطه با بار غیر همراه مسافران و هواپیماهای باری (cargo)   ، واردات و صادرات كالا و كانتینرها و پالت و وسایل بار و محدو.دیت ها و مسئولیت های شركتهای هواپیمایی در مورد بار غیر همراه ، حیوانت و گیاهان و اسناد و دستورالعملهای پستی صحبت میشود

  5-      عبور هواپیماها در قلمرو كشور و ترافیك انتقالی بین كشورها و فرودگاهها و مناطق آزاد بحث میكند. Inadmissible persons and deportees

  6-      كلیات تسهیلات (International airports — facilities and services for traffic )خدماتی ، بهداشت و ایمنی و پزشكی و قرنطینه در این مبحث بررسی میشود

  7-      كلیات مقررات فرود در فرودگاههای غیر از فرودگاه بین المللی (Landing elsewhere than at international airports)و توقف های كوتاه مدت بیان شده است

  8-      سایر تسهیلات مربوط به تجسس و نجات و رسیدگی به افراد سانحه دیده و در معرض خطر و آلودگی محیط زیست و دریایی و عملیات اضطراری مورد بررسی قرار میگیرد:

  بعضی از اصطلاحات و تعاریف انکس 9 :

  مجوز ورود Admission :

   مجوز داده شده به یك فرد برای ورود به یك كشور بوسیله مسئولین امور عمومی  آن كشور بر اساس قوانین ملی كشور را گویند.

  تجهیزات هواپیما Aircraft equipment :

   كالا و وسایل شامل كمكهای اولیه و تجهیزات نجات و تداركات كاركنان موجود ( بدون حمل جداگانه و ذخیره ) برای استفاده درهنگام پرواز  در هواپیما را گویند.

  شركت هواپیما یی Aircraft operator:

   فرد و سازمان یاسرمایه گذار درگیر در امور عملیات هواپیما را گویند.

   

   

  اسناد شركت هواپیمایی Aircraft operators’ documents :

  شامل : بارنامه مسافرت هوایی  waybills  و ارسال محموله ؛ بلیط مسافران و كارت پرواز boarding pass ؛ اسناد پرداخت بانكی ؛ اسناد اضافه بار حوالجات عوارض متفرقه (M.C.O.) ؛ گزارشات خسارات و صدمات غیر عادی ؛ برچسبهای چمدان و بار؛ جداول ساعات كارtimetables و اسناد وزن و بلانس هواپیما كه مورد استفاده شركت هواپیمایی قرار میگیرد.

  نماینده مسئول Authorized agent :

  فردی كه نماینده شركت هواپیمایی بوده و از طرف آن شركت مسول شده تا بر اساس بروکراسی اداری آن شركت و مجوزهای  لازم برای هواپیما ؛ مسافر ؛بار؛ محموله پستی و چمدان طبق و قوانین ملی و یا قراردادهای شخص ثالث برای حمل بار برای هواپیما فعالیت كند.

  بازرس ایمنی هوانوردی Aviation safety inspector :

   بر اساس انكس 9 ؛ بازرس ایمنی هوانوردی فرد تعیین شده بر اساس قراردادهای كشوری میباشد كه  موظف شده است جنبه های ایمنی عملیات حمل و نقل هوایی را بازرسی نماید.

  بازرس ایمنی شامل:  عملیات پرواز و سایر ایمنی های مربوط به عملیات حمل و نقل هوایی .

  بار و بنه مسافر(چمدان ) Baggage :

  دارایی فردی مسافران و گروه پروازی كه داخل هواپیما بر اساس  توافق و قرارداد توسط اپراتور و شركت هواپیمایی حمل میشود .

  حد امانتداری كالا Border integrity :

   اجرا و تضمین كشور بر اساس قوانین خود یا مقررات مربوط به حمل كالا و مسافر

  بار  Cargo :

   هر نوع دارایی غیر از محموله پستی وهمرا مسافر  كه در هواپیما حمل میشود.

  مجوز كالا Clearance of goods :

  اجرائیات و تشریفات گمركی ضروری برای اجازه به كالا جهت استفاده خانگی  برای صادرات یا قرار گیری تحت نظارت دستورالعمل گمركی دیگر را گویند.

  شروع سفر Commencement of journey :

  محلی كه یك مسافر سفرش را آغاز میكند .

  تداركات كارمندی Commissary supplies :

   اقلام قابل عرضه یا قابل استفاده چندگانه كه توسط شركت هواپیمایی در طول پرواز در رابطه با آذوقه رسانی و كترینگ( catering ) و برای آسایش و خدمات رسانی  مسافران بكار میرود.

  گروه پروازی Crew member :

   فرد تعیین شده توسط شركت هواپیمایی برای انجام وظیفه  در هواپیما در طول مدت پرواز.

  اظهار كننده Declarant :

  هر فردی كه اظهارنامه گمركی كالای بنام او است.

  دستور دیپورت و اخراج Deportation order :

  دستور كتبی صادر شده توسط  مسئولین كشوری برای مسافر در رابطه با اخراج و بازگشت و دستور برای ترك آن كشور.

  محكوم به اخراج Deportee :

  فردی كه بر اساس قانون از یك كشور اخراج و تبعید میشود و اجازه ورود به آن كشور را ندارد

  ناحیه ترانزیت آزاد Direct transit area :

  یك ناحیه ویژه ایجاد شده در فرودگاه بین المللی  مورد تایید مسئولین امور عمومی و تحت سرپرستی وكنترل آنها كه مسافران ترانزیت عبوری میتوانند بدون ورود به آن كشور در آن محل ، هنگام ترانزیت و عبور حضور داشته باشند.

  توافقات ترانزیت آزاد Direct transit arrangements :

  توافقات ویژه مورد تایید مسئولین امور عمومی كه بوسیله آن ترافیك پروازی میتواند در طول سفربراساس قراردادهای كشوری تحت كنترل ، بصورت كوتاه توقف داشته باشد.

  تخلیه بار و مسافر Disembarkation  :

   ترك یك هواپیما بعد از نشستن آن( بجز موردی كه گروه پروازی و مسافران بایستی مرحله بعدی همان سفر خود را ادامه دهند.)

  گندزدایی Disinsection :

   عملیاتی كه در آن حشرات و عوامل بیماریزا از بین می برند و یا میزان آنها در داخل هواپیما و كانتینرها ، تحت كنترل گرفته میشود.

  سوار شدن Embarkation :

   سوار شدن به هواپیما بمنظور شروع یك پرواز( بجز مسافران یا گروه پروازیی كه سوار هواپیما بعنوان مرحله بعدی پروازشان میشوند.)

  كارت الكترونیكی eMRTD  :

  كارت الكترونیكی ( پاسپورت ویزا كارت)  كه دارای یك مدار مجتمع بیواسطه میباشد و ظرفیت استفاده بعنوان كارت شناسایی  زیست محیطی biometric  نیز داراست بر اساس استانداردهای (Doc 9303 ) داكیومنت 9303 (Machine Readable Travel Documents )ساخته شده است .

  عضو گروه پروازی Flight crew member  :

   اعضای گروه پروازی گواهینامه دار که عهده دار  وظایف تخصصی ضروری برای عملیات هواپیما در طول دوره پروازی می باشند

  منطقه آزاد Free zone  :

   قسمتی مرز سرزمینی كشور كه كالا ها تحت شرایط خاصی و تا حدی از مالیات و هزینه گمركی  آن كشور آزاد میباشد.

  عملیات هوانوردی كشوریGeneral aviation operation  :

  عملیات هواپیما كه بمنظوری غیر از حمل و نقل تجاری و یا كار هوایی انجام گیرد را میگویند.

  تجهیزات زمینیGround equipment   :

   اقلام ویژه مورد نیاز در تعمیر نگهداری و خدمات یك هواپیما در روی زمین شامل تجهیزات تست و باربری و هندلینگ مسافران را گویند.

  لغتنامه عمومی ایكائوICAO Public Key Directory (ICAO PKD)  :

  اطلاعات كلی برپایه خصوصیات ضمایم ایكائو (CDS) و(MLCSCA) و(lCCSCA) ولیست  ابطال اسناد صادر شده توسط شركا همراه با سیستم های پخش و انتشار یكپارچه و ابقاء توسط ایكائو و تسهیل اعتبارسنجی اطلاعات بصورت الكترونیكی eMRTDs .

  كنترل مهاجرت Immigration control  :

  اقدامات مطابق با كنترل ورود به كشورها و ترانزیت از داخل كشورها و خروج از مرزهای هوایی و مسافرتهای هوایی افرادمیباشد.

  عوارض ورودیه و مالیاتImport duties and taxes.  :

  حقوق و عوارض گمركی و سایر حقوق مالیاتی و عوارض جمع آوری شده  در رابطه با ورود كالا را گویند.

  فرد با سند مخدوشImproperly documented person  :

   فردی كه مسافرت میكند و یا قصد انجام سفری را دارد: كه

   الف ) با اسناد مسافرتی باطل شده و یا ویزای فاقد اعتبار

   ب) بااسناد و ویزای جعلی و ساختگی

   ج)با ویزا یا اسناد فرد دیگری

   د) بدون اسناد مسافرتی یا

   ی) بدون ویزا و روادید.

  فرد غیرمجازInadmissible person  :

   فردی كه اجازه ورودش به یك كشور توسط مسئولین رد شده است.

  منطقه عفونیInfected area   :

  به منظور حفظ سلامتی انسانها، منطقه جغرافیایی معین عبور و مرور انسانها و حیوانات با علایم بیماری كه توسط مسئولین بهداشت عمومی گزارش و یا سازمان جهانی بهداشت اعلام شده اند.

  نكته : لیست منطقه عفونی بوسیله وزارت بهداشت كه بصورت گزارشات اپیدمیولوژی هفتگی سازمان بهداشت جهانی  اعلام میشود.

  فرودگاه بین المللی International airport :

   فرودگاههای معین شده توسط كشورهای متعاهد كه در قلمرو آن كشور ترافیكهای پروازی ورودی و خروجی بین المللی ؛تحت تشریفات گمركی ؛ مهاجرت ؛بهداشت عمومی ؛ قرنطینه گیاهان و حیوانات و پروسه های مشابه انجام میگیرد.

  محموله بارگیری  Lading  :

   محل بار و پست هوایی و چمدان انباری در هواپیما كه با پرواز حمل میشوند.

  محموله پستی Mail :

  مراسلات ارسالی و سایر اقلام عرضه شده برای تحویل به خدمات پستی برطبق قوانین  اتحادیه پست جهانی Universal Postal Union (UPU). را گویند

  بارو بنه جامانده Mishandled baggage  :

  باری كه بصورت غیر عمدی از مسافران وگروه پروازی جدا شده است.

  كنترل مواد مخدر Narcotics control  :

  كنترل جابجایی  نامشروع و قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان بصورت هوایی .

  تكریم مسافران Passenger amenities  :

  تسهیلات ارائه شده برای مسافران كه برای پروسه مسافرت ضروری نیست.

  افراد ناتوان Person with disabilities :

  افرادی كه  تحركشان بدلیل كاهش ظرفیتهای فیزیكی (نقص حركتی و حسی ) ونواقص ذهنی وبیماری و دلایل دیگر ناتوانی ؛ كم است و وضعیت ایشان نیاز به توجه بیشتر و وفق دادن نیازهای فرد جهت استفاده از خدمات دردسترس مسافران را میطلبد.

  سر خلبان Pilot-in-command  :

   خلبان مسئول برای عملیات و ایمنی هواپیما در طول زمان پرواز.

  مسئولین امور عمومی Public authorities :

  كارگزاران یا ادارات یك كشور متعاهد مسئول برای اجرائ قوانین و مقررات خاص كشور در هر جنبه ای ازامور استاندارد و توصییه شده.

  منابع :

  1-      Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation (Facilitation )July 2005

   


  این مطلب تا کنون 26 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 27 خرداد 1395
  منبع
  برچسب ها : هواپیما ,مسافران ,اسناد ,پروازی ,      ,عملیات ,شركت هواپیمایی ,گروه پروازی ,مسئولین امور ,محموله پستی ,بازرس ایمنی ,مورد تایید مسئولین ,آزاد dir ,
  آشنای با انكس 9 تسهیلات فرودگاهی FACILITATION :

تبلیغات


  تبلیغات شما در این قسمت

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز پنجشنبه 10 فروردين 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر